Home | About INS | Research | Achievements | Facilities | Academic Exchanges | Education | 酒悶嶄猟井
 
  Education
Graduate Education

Post Doctoral Positions

Alumni

Home >> Education >> Alumni
 
Matriculation Student Name Graduation Year Destination
2008 Geng Zong 2013 Unilever
2008 Ying Du 2013 CapitalBio Corporation, Beijing
2008 Wei Gan 2013 The Oxford Centre for Diabetes, University of Oxford
2008 Chen Fan 2013 IBCB
2008 Duo Zhang 2013 INS
2008 Qian Zhang 2013 INS
2008 Miaozhu Li 2013 CAS-MPG Partner Institute
2007 Heng Sun 2013 INS
2007 Fan Zhang 2013 Shanghai Tech University
2007 Lingdi Wang 2013 NIH
2007 Huang Li 2013 Thermo Fisher Scientific
2007 Lu Zhu 2013 NIH
2007 Xiao Wang 2013 Mayo clinic
2007 Ya Meng 2013 INS
2007 Wenting Zhao 2013 The Ministry of Public Security, P.R.China
2007 Xiaoguang Li 2013 INS
2007 Xin Guo 2013 Novartis
2006 Haiwei Mou 2013 Institut Gustave Roussy
2006 Lingyun Long 2013 INS
2007 Mengle Shao 2012 INS
2007 Danxia Yu 2012 Vanderbilt University
2007 Zhou Zhang 2012 Shanghai Jiaotong University
2007 Mei Ning 2012 Eli Lilly and Company
2007 Feixiao 2012 INS
2007 Geng Zhang 2012 COFCO
2006 Di Zhang 2012 Shanghai Jiaotong University
2006 Yue Yu 2012 Harvard University
2006 Fan Yao 2012 INS
2006 Yongliang Zhang 2012 INS
2006 Ben Zhou 2012 INS
2006 Wenxia Li 2012 Tsinghua University
2006 Zhuzhen Zhang 2012 IBCB
2006 Xiangbo Ruan 2012 NIH
2006 Xuebing Li 2012 Tianjin Medical University
2006 Yiyun Song 2012 L'Oreal
2006 Zhuihui Feng 2012 Xi¨an Jiaotong University
2006 Daizhan Zhou 2012 Shanghai Jiaotong University
2005 Xuming Zhu 2012 Shanghai Jiaotong University
2005 Jingxia Wu 2012 NIT
2005 Cheng Li 2012 ARK(Zhejiang Province)
2005 Shuo Shi 2012 UCSF
2005 Yang Liu 2012 L'Oreal
2005 Guo Li 2012 Novartis
2007 Ping Huang 2011 INS
2006 Zhuo Chen 2011 Wake Forest University
2006 Chuan Tian 2011 Chempartner
2006 Chen Liu 2011 Zhejiang Food and Drug Administration
2006 Hongyu Wu 2011 Harvard University
2006 Peizhan Chen 2011 INS
2006 Ling Lu 2011 INS
2006 Xiaomeng Jiang 2011 INS
2006 Yuhui Jiang 2011 UT MD Anderson Cancer Center
2006 Juan Duan 2011 Fujian Medical University
2006 Qian Ba 2011 INS
2006 Ting Wang 2011 University of Pennsylvania
2005 Ting Mao 2011 Novartis
2005 Yue Yong 2011 INS
2005 Zhen Cai 2011 UT MD Anderson Cancer Center
2005 Xinwei Hou 2011 Shanghai Institute of Planned Parenthood Research
2005 Jiangsha Zhao 2011 BOSI
2005 Qin Shen 2011 Harvard University
2005 Bing Yan 2011 Capital Medical University
2005 Zongmeng Li 2011 RMIT University
2005 Dandan Lv 2011 Shanghai Jiaotong University
2005 Ting Jin 2011 INS
2004 Haiqing Tang 2011 California Institute of Technology
2004 Xiaoyan Sheng 2011 Harvard University
2004 Qiujing Yu 2011 University of Pennsylvania
2004 Xiaodan Ji 2011 Stanford University
2004 Shanshan Pang 2011 University of Southern California
2004 Kun Cai 2011 GSK
2004 Yan Feng 2011 Synovate
2004 Yi Zhang 2011 INS
2004 Liyun Zhao 2010 INS
2004 Shoufeng Li 2010 Wanlian Securities
2004 Ying Cheng 2010 INS
2004 Jie Xu 2010 Kunhe Investment Group, Hangzhou
2006 Fang Zhang 2010 INS
2005 Jing Xue 2010 INS
2005 Miao Hao 2010 INS
2005 Guoliang Cui 2010 GSK
2005 Ling Yang 2010 Mount Sinai School of Medicine
2005 Liang Sun 2010 INS
2005 Qibin Qi 2010 Harvard University
2005 Wei Song 2010 Harvard University
2005 Tao Chen 2010 INS
2005 Jing He 2010 INS
2004 Liyun Zhao 2010 Novartis
2004 Haiyan Ying 2010 Novartis
2004 Zhaodong Li 2010 MIT
2004 Liu Yang 2010 INS
2004 Guang Yang 2010 INS
2004 Fengjuan Fan 2010 Universitaet Heidelberg
2004 Qiurong Ding 2010 Harvard University
2004 Jing Wang 2010 Shanghai Cancer Institute
2004 Xiaolin Luo 2010 INS
2004 Yan Kong 2010 Southeast University
2004 Yuxiong Feng 2010 Harvard University
2004 Yixuan Zhang 2010 UCLA
2003 Yifu Qiu 2010 UCSF
2003 Lingfei Ruan 2010 GSK
2003 Dongfei Qi 2010 University of Missour
2002 Zhen Liu 2010 SIOC,CAS
2006 Jiejie Hao 2009 Ocean University of China
2006 Junmei Hou 2009 Mayo Clinic
2005 Zhenwei Gong 2009 Burnham Institute for Medical Research
2005 Dawei Zheng 2009 Shanghai Yinzhi Chemical Company
2004 Yuezhen Deng 2009 INS
2004 Lei Jiang 2009 Southwestern Medical Center
2004 An Pan 2009 Harvard University
2004 Ying Wu 2009 The University of North Carolina at Chapel Hill
2004 Jia You 2009 Shanghai kenreal Bio-tech LTD
2003 Lihua Chen 2009 Harvard University
2003 Xinjian Ge 2009 Novartis China
2003 Xiaowen Hu 2009 INS
2003 Jingjing Li 2009 INS
2003 Yun Liu 2009 Fudan University
2003 Zhijian Sun 2009 Fudan University
2003 Oumei Wang 2009 Philipps-Universitat Marburg
2003 Qiong Wang 2009 Southwestern Medical Center
2003 Yabing Wang 2009 University of Cape Town
2003 Xingwang Ye 2009 Tutts University
2005 Haiqun Jia 2008 University of California, Los Angeles
2005 Zhongbo Liu 2008 University of California, Irvine
2003 Yuanyuan Chen 2008 GSK China
2003 Xuesen Li 2008 University of California, Irvine
2003 Qiong Zhou 2008 Fudan University
2002 Lin Feng 2008 Yale University
2002 Ruijun Han 2008 Harvard University
2002 Dongping Liu 2007 University of California, San Diego
 
Copyright 2003-2017 Institute for Nutritional Sciences, SIBS, CAS All Rights Reserved
Address: 294 Taiyuan Road Shanghai, 200031 P. R. China Tel: 86-21-54922000 Email: INShr@sibs.ac.cn
Shanghai ICP #05033115